Cách tính tiền lương tiền công khi làm freelancer

Cách tính lương, tiền công khi làm freelancer

Khi bắt đầu công việc freelancer, hoặc nhiều khi làm fulltime nhưng có thêm job ngoài, chắc nhiều bạn sẽ tự hỏi “Cách tính lương,…