Chỉ lũ loser mới hay nhảy việc

Chỉ lũ loser mới hay nhảy việc?

“Những người hay nhảy việc có khả năng thích nghi kém với môi trường. Những người hay nhảy việc thường có tính cả thèm chóng…